NovicaJavni poziv za krepitev mobilnosti za dobre in odlične MSCA IF/PF projekte

06/02/2023

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je 2. 2. 2023 objavila Javni poziv za krepitev mobilnosti za dobre in odlične MSCA IF/PF projekte.

 

Javni poziv za (so)financiranje projektov in programov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, 3. razvojnega področja »Pametna, trajnostna in vključujoča rast« in komponente RRI – »Raziskave, razvoj in inovacije« ter Investicije C: »(So)financiranje projektov in programov za krepitev mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne mobilnosti slovenskih prijaviteljev«, šifra ukrepa C3.K8.IC je v celoti objavljen na spletni strani ARRS.

 

Namenjen je povezovanju s programi Evropske komisije Obzorje 2020 in Obzorje Evropa Marie Skłodowska-Curie za individualne ali podoktorske štipendije na evropski ali globalni ravni (ang. Action Individual/Postdoctoral Fellowships (IF/PF), European/Global Fellowships (EF/GF)),(v nadaljnjem besedilu: mednarodni razpis MSCA).

 

Javni poziv je razdeljen na dva vsebinska sklopa:

 

SKLOP A – MOBILNOST IN REINTEGRACIJA je namenjen (so)financiranju raziskovalnih projektov slovenskih javnih raziskovalnih organizacij, ki v prijavi opredelijo tiste podoktorske raziskovalke ali raziskovalce, katerih prijava je bila oddana na mednarodni razpis MSCA od vključno leta 2019 naprej in je v recenzentskem postopku prejela oceno 70 % ali več ter ni bila sprejeta v (so)financiranje. Sklop A sestavljata dve dejavnosti: dejavnost mobilnosti (v trajanju do dveh let) in dejavnost reintegracije (v trajanju od najmanj štirih mesecev do eno leto);

 

SKLOP B – REINTEGRACIJA je namenjeni (so)financiranju dejavnosti reintegracije na slovenski javni raziskovalni organizaciji in za tiste odlične podoktorske raziskovalke ali raziskovalce, ki so bili izbrani in (so)financirani iz sredstev mednarodnega razpisa MSCA in bodo najpozneje do 1. 1. 2026 lahko sklenili pogodbo o zaposlitvi s slovensko javno raziskovalno organizacijo (v trajanju od najmanj štirih mesecev do dveh let).

 

Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv, so slovenske javne raziskovalne organizacije, vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij in ki v prijavi opredelijo mentorico ali mentorja ter podoktorsko raziskovalko ali raziskovalca, s katero ali katerim sklenejo pogodbo o zaposlitvi za obdobje trajanja prijavljenega raziskovalnega projekta.

 

Rok za oddajo prijave je do porabe sredstev iz Sklada Načrta za okrevanje in odpornost oziroma za SKLOP A do vključno 30. 6. 2024 in za SKLOP B do vključno 31. 10. 2025.

 

Izvajanje prijavljenih projektov se zaključi najpozneje 30. 6. 2026.

 

Okvirna višina sredstev javnega poziva iz Sklada NOO za celotno obdobje trajanja javnega poziva znaša 17.220.000,00 EUR in je namenjena vključitvi 88 podoktorskih raziskovalk in raziskovalcev (predvidoma 52 iz SKLOPA A in 36 iz SKLOPA B).

 

Več informacij o javnem pozivu je dostopnih na spletni strani ARRS.

 

Vsebino javnega poziva bo ARRS predstavila tudi na SPLETNEM INFORMATIVNEM DNEVU, ki bo 14. 2. 2023 ob 10. uri. Informativni dan bo potekal po platformi ZOOM. Prijave za udeležbo ARRS sprejema od 6. 2. 2023 do 13. 2. 2023 do 12.00 oziroma do zapolnitve mest.

logo